Finance in davki

Davčni in finančni vidiki delovanja občin ter izvajanja razvojnih, predvsem infrastrukturnih projektov, so eden ključnih dejavnikov odločanja o razvoju lokalnih  skupnosti.

Aktualno

  • 24.04.2012 Uredba o zelenem javnem naročanju in njene spremembe

    Vlada je konec lanskega leta objavila Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je začela veljati sredi marca letošnjega leta. Ne glede na to Uredbo očitno čakajo dinamične spremembe, saj je Vlada do aprila Uredbo že dvakrat dopolnila.

  • 27.02.2012 Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

    Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (v nadaljevanju PZPE) je ena izmed možnosti energetske sanacije javnih objektov ter zniževanja stroškov energije.

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali se pri plačilu okoljske dajatve DDV zaračuna?

V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 104/09 in 14/10) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo (pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda) odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno/obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne všteva v davčno osnovo za storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne vode in je zunaj obsega DDV, saj se zaračuna v imenu in za račun občine. 

Ali se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporablja pri oproščenih dejavnostih?

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) v 42. členu določa, da so posamezne dejavnosti, ki so v javnem interesu (zdravstvena oskrba, socialno varstvena oskrba, storitev varstva otrok in mladostnikov, šolsko izobraževanje) oproščene DDV.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ki ga določa 76. a člen ZDDV-1, se torej ne uporablja v primerih, ko občina opravlja storitve/dobavo blaga pri oproščenih dejavnostih, saj se občina pri tem ne šteje za davčnega zavezanca, ker ne opravlja ekonomske dejavnosti.

Ali je dajanje občinskega nepremičnega premoženja v najem predmet obdavčitve z DDV?

Osnovni pogoj, da se lahko navedene storitve (najem/zakup/leasing) z nepremičnino opredelijo kot obdavčene je, da je najemnik, zakupnik davčni zavezanec, ki ima v celoti priznano pravico do odbitka vstopnega DDV. Nadaljnji pogoj, da se navedene storitve lahko opredelijo kot obdavčene transakcije pa je, da obe stranki pred opravljeno storitvijo pri pristojnem davčnem uradu podata skupno izjavo, da se strinjata, da se od storitev najema, nepremičnine obračunava DDV, oziroma, da so izpolnjeni pogoji za obračun DDV po predpisani stopnji.

Ključne točke

  • priprava investicijskih projektov
  • pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev
  • reševanje pravnih vprašanj

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja finančnega svetovanja.
8 + 2 =