Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Dol - Otlica

Datum: 04.12.2018
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 2144/2 k.o. Planina (29 m2) v zameno za nepremičnino, ki predstavlja del javne poti:

-parc. št. 379/3 k.o. Planina (49m2.)

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

 Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-25/2018

Datum:   4. 12. 2018

Namera z grafično prilogo