Novice iz občin

Prosto delovno mesto koordinatorja za evropske projekte

Datum: 21.12.2018
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas:  

KOORDINATOR VI, za evropske projekte  šifra DM: J016018, šifra projekta LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve. 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje najmanj:

-       Višješolsko strokovno izobraževanje/višješolska izobrazba (prejšnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16101), ekonomske smeri

-       6 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta koordinator VI za evropske projekte so naslednje:

- koordiniranje projekta  LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070),

- izdelovanje poročil projekta  LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070),

- komunikacija z deležniki projekta  LIFE ViVaCCAdapt (LIFE15 CCA/SI/000070),

- koordiniranje izvajanja manj zahtevnih nalog,

- priprava podatkov in informacij,

- dajanje pojasnil, 

- izdelovanje manj zahtevnejših poročil, 

- administrativna podpora izvajanju projekta,

- priprava enostavnejših strokovnih gradiv in informacij,

- druge naloge povezane s področjem dela.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.     Dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, v kateri je bila izobrazba pridobljena. 

2.     Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta). 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora, če bo to potrebno.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela v javni upravi s poudarkom na javnih financah lokalne skupnosti.  

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom, za 7 mesecev.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 5 dni od te objave ter objave na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o vsebini prostega delovnega mesta dobite na telefon: 05/36 59 144 Polonca Vodopivec, o izvedbi javne objave pa na telefon 05/36 59 123 Gordana Krkoč.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-1/2018
Datum: 20. 12. 2018

Občina Ajdovščina