Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

Datum: 31.12.2018
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 3504/2 k.o. 2391 Vipavski Križ (91 m2).

Prodajna cena je 40 €/m2, kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa, skladno z valuto na računu Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, Občina ne odgovarja za pravne in stvarne napake.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila  pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, pri čemer cena ne bo nižja od zgoraj navedene.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-113/2018

Datum:   31. 12. 2018

Namera z grafično prilogo