Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne pogodbe v k. o. Vipavski Križ - ureditev lastništva nepremičnin

Datum: 09.01.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

1.  Na podlagi predhodnih pogajanj z direktorjem druge pogodbene stranka, Občina Ajdovščina z namenom uskladitve lastniškega stanja z dejansko rabo (posamična stranka ima že posest na večini nepremičninah, ki jih bo s pogodbo pridobila v last)  in pa optimalne izkoriščenosti obrtne cone POD ŽELEZNICO, sklene naslednje posle:

1.1. Občina Ajdovščina proda nepremičnine:

 

PARCELE V LASTI OBČINE AJDOVŠČINA, KI JIH ODTUJUJE.

parc. št.

k.o. 2391 Vipavski Križ

površina v m2

Dogovorjena cena v € za 1m

Neto kupnina

Obdavčitev

3550/6

9

35

315

ZDPN-2

3549/3

38

35

12.530

ZDPN-2

3548/3

260

35

9.100

ZDPN-2

3535/11

685

35

23.975

ZDPN-2

3717/8

120

35

4.200

ZDPN-2

Skupaj

1.112

38.920

 

1.2. Občina Ajdovščina kupi nepremičnine (pod 1 predstavljajo dostopne poti, pod 2 namenjene nadaljnji prodaji):

 

PARCELE, KI JIH PRIDOBIVA OBČINA AJDOVŠČINA

Zap. št.

parc. št.

k.o. 2391 Vipavski Križ

površina

v m2

Dogovorjena cena v € za 1m2

Neto kupnina

Obdavčitev

DDV (22%)

1

3546/4

82

35

2.870

10. člen ZDPN-2

2

3543/4

313

35

10.955

10. člen ZDPN-2

3

3542/4

321

35

11.235

10. člen ZDPN-2

4

3540/4

227

35

7.945

10. člen ZDPN-2

5

3539/14

407

35

14.245

10. člen ZDPN-2

Skupaj 1

1.350

47.250

6

3532/1

281

65

18.265

45. in76.a člen ZDDV-1

4.018,30

7

3533/1

341

65

22.165

45. in 76.a člen ZDDV-1

4.876,30

Skupaj 2

622

40.430

8.894,60

Skupaj 1+2

1.972

87.680

8.894,60

 

 

1.3.  Občina Ajdovščina sklene pogodbo o razdružitvi solastnine, pri čemer druga pogodbena stranka  razliko v metrih plača po ceni 35€/m2:

                                                                                                                

      TABELA 1                                                

Pridobiva pogodbena stranka

Parc. št.

k.o. Vipavski Križ

Površina parcele

Solastniški

delež OA

Površina glede na solastniški delež OA (zaokroženo na dve decimalni mesti, m2)

Solastniški delež

Pogodbene stranke

Površina glede na solastniški delež pogodbene stranke

3547/3

92

100/179

51,4

79/179

40,6

3544/3

351

260/504

181,07

244/504

169,93

3541/3

109

43/150

31,25

107/150

77,75

Skupaj:

552

263,72

288,28

 

 

 

             TABELA 2

Pridobiva OBČINA AJDOVŠČINA

Parc. št.

k.o. Vipavski Križ

Površina parcele

Solastniški

delež OA

Površina glede na solastniški delež OA (zaokroženo dve decimalni mesti, m2)

Solastniški delež

pogodbene strank.

Površina glede na solastniški delež pogodbene stranke, m2

3547/4

87

100/179

48,6

79/179

38,4

3544/4

154

260/504

79,44

244/504

74,56

3541/4

41

43/150

11,75

107/150

29,25

Skupaj:

282

139,79

142,21

 

Za podrobnejše informacije o predmetih posla se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

župan

Tadej BEOČANIN l.r.

Namera