Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina

Datum: 11.03.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila:

- nepremičnino parc. št. 1188/1 k.o. 2392 Ajdovščina (56 m2).

in sočasno pridobila parc. št. 1186/1 k.o. 2392 Ajdovščina (6 m2) ter parc. št. 1187/1 k.o. 2392 Ajdovščina (106 m2)

Razlika v površini se obračuna po ceni 5 EUR/m2.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila  pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, pri čemer cena ne bo nižja od zgoraj navedene.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Barbari Regulj.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-125/2017

Datum: 11. 3. 2019

Namera