Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Col

Datum: 15.04.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno dvostransko prodajno pogodbo (prodajo in odkup), s katero bo po pravnomočnosti odločbe o prenehanju javnega dobra (št. 478-160/2012-11 z dne 12.4.2019) odsvojila nepremičnino parc. št. 1029/5 k.o. 2373 Col (3 m2), stavbno zemljišče, ovrednoteno na 90€ (30€/m2) in sočasno pridobila parc. št. 768/2 k.o. 2373 Col (26 m2), I. območje kmetijskih zemljišč, ovrednoteno na 90€ (3,46€/m2).

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina pri odsvojitvi upoštevala tudi dodatne interesente in izvedla temu primeren postopek.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-160/2012-12

Datum: 15. 4. 2019

Namera - neposredna prodajna pogodba - k. o. Col