Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne zakupne pogodbe v k. o. Ajdovščina

Datum: 16.05.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem zainteresiranemu najemniku del nepremičnine parc. št. 1722 k.o. Ajdovščina, v velikosti 18 m2.

Pogodbeno razmerje za najem dela zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za nedoločen čas, odpovedni rok je 3 mesece.

Zakupnina se določi v skladu s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08). 

Rok za priglasitev interesentov za uporabo je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-78/2019

Datum:   16. 5. 2019  

Namera