Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vrtovin

Datum: 19.06.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si , v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo (po pravnomočni vknjižbi lastninske pravice in izbrisu zaznambe javnega dobra) odsvojila nepremičnino parc. št. 2171/14 k.o. 2391 Vipavski Križ (53 m2, v delu pozidano, že v rabi interesenta).

Ocenjena vrednost, ki je hkrati predvidena prodajna vrednost nepremičnine, ki je stavbno zemljišče, znaša 30 evrov/m2, kupec plača tudi davek in stroške.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno, na naslov Občine Ajdovščina. V tem primeru bo Občina opravila  postopek javne dražbe, oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno, na sedežu občine, v času uradnih ur, na Vido Šuštar.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-20/2015-3

Datum:   19. 6. 2019 

Namera z grafično prilogo