Novice iz občin

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina

Datum: 19.06.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5879914000, ID št. za DDV: SI51533251

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe je stavbno zemljišče  na območju OC RUSNE, ki je  trenutno v fazi parcelacije in bo po pravnomočnosti parcelacije pridobilo oznako  parc. št. 1670/10  k. o. 2392 Ajdovščina in površino 1440m2, trenutno pa je del parc. št. 1670/8 k. o. 2392 Ajdovščina.

Nepremičnina je skladno s prostorskimi akti stavbno zemljišče, na njej je zakonita predkupna pravica Občine Ajdovščina. Namenjena je gradnji objektov za poslovne, gospodarske dejavnosti. Prodaja se z namenom spodbujanja gospodarskega razvoja na območju občine in za resen namen kupca, da bo do določenega roka izvedel aktivnosti za gradnjo in uporabo poslovnega objekta. Za nasprotne primere bo v prodajni pogodbi poleg prodaje tudi ustanovitev odkupne pravice v korist Občine Ajdovščina (gl. še 6. točko).

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. Morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za končne izmere površin, za stanje v naravi. Kupec sam prevzema obveznost in stroške odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom prodaje ali morebitnih neusklajenosti med podatki v javnih evidencah in dejanskim stanjem. Za morebitno spremembo bonitete poskrbi kupec sam, na svoje stroške.  Interesent za nakup je sam odgovoren pred odločitvijo za sodelovanje na dražbi preveriti, ali je nepremičnina take kakovosti in značilnosti, da bo z njo mogoče doseči namen, za katerega ga namerava kupiti, tako z vpogledom v javne evidence, kot z  ogledom v naravi. Podatke o bremenskem stanju (ni bremen) je mogoče preveriti v zemljiški knjigi (vpogled se do pravnomočnosti parcelacije opravi za trenutno veljavne parcelne oznake), prodajalcu morebitna nevknjižena bremena niso poznana. Interesent je sam dolžan preveriti, ali je za njegove potrebe (in pridobitev gradbenega dovoljenja) nepremičnina zadostno komunalno opremljena.

Interesent lahko Občino Ajdovščina za nepremičnino, ki je predmet prodaje (oz. trenutno obstoječo parcelo v katastru), zaprosi za lokacijsko informacijo (Lokacijska informacija je pomemben vir informacij za lastnike zemljišča oziroma za investitorje, ki vsebuje vse informacije o prostoru, vezane na veljavne prostorske akte ali druga javnopravna dejstva in pravne režime, ki veljajo na določenem zemljišču ter po potrebi tudi grafični del prostorskega akta. Če se za območje, na katero se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, je tudi to posebej navedeno.).

Podatke o nepremičnini lahko interesent vpogleda sam na javno dostopnih mestih:

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Ogled podatkov glede  nepremičnin je omogočen tudi v okviru spletnega GIS portala GIS iObčina/ Občina Ajdovščina/vstop brez prijave:   https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=ajdovscina

Pred pravnomočnostjo parcelacije je vpogled mogoč za parcele s trenutno veljavno katastrsko oznako.

Morebitni že zgrajeni priključki (plinski, vodovodni, kanalizacijski, elektro) iz javnega omrežja do  zemljišč, ki so predmet prodaje, niso predmet javne dražbe in jih bo moral bodoči lastnik od Občine Ajdovščina posebej odkupiti, nezgrajene priključke bo moral zagotoviti sam, na svoje stroške.

3. VRSTA PRAVNEGA POSLA

Prodaja nepremičnin.

4. IZKLICNA CENA

57.600 evrov.

Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500 evrov.

Zgoraj določena cena predstavlja neto znesek.

5. KOMISIJA, CENILEC IN IZJAVA SKLADNO Z DOLOČILOM 50/7 ČLENA ZSPDSLS-1

Postopek javne dražbe bo izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Vida Šuštar - vodja dražbe

Barbara Regulj - članica

Irena Raspor - članica

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil Damijan Lavrenčič, sodni izvedenec za gradbeništvo - nepremičnine. 

Ponudniki morajo pred začetkom dražbe podati ustno, najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla pa tudi pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem (objavljena poleg te dokumentacije) v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 -    fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-        fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-        pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež, večji od 50 odstotkov in

-        druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o  izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po  potrebi preostalih sodelujočih. 

6. POGOJI PRODAJE

Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki pristaja na pogoje dražbe, ki so v tej razpisni dokumentaciji in ki bo ponudil najvišjo ceno, ki mora biti enaka ali višja od izklicne cene. Šteje se, da dražitelj pristaja na pogoje dražbe s tem, ko vplača varščino.

V roku 7 dni po dražbi bo dražitelju v podpis predložena pogodba, ki mora biti podpisana v roku, ki ga navede Občina Ajdovščina, pri čemer ta rok ne bo daljši od 8 dni od dneva dražbe. Če dražitelj v roku ne bo podpisal pogodbe, mu lahko Občina Ajdovščina podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku ali v podaljšanjem roku (v kolikor se slednjega omogoči), Občina Ajdovščina zadrži njegovo varščino.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe (podrobneje v naslednji točki).

Nepremičnina se skladno s prostorskimi akti namenjena gradnji objektov za poslovne, gospodarske dejavnosti. Prodaja se z namenom spodbujanja gospodarskega razvoja na območju občine, za resen namen kupca, da bo  do določenega roka izvedel aktivnosti za gradnjo  in uporabo poslovnega objekta. V prodajni pogodbi se bo zato  za primere, ki ne zasledujejo namena prodaje, glede predmetov prodaje  ustanovila odkupna pravica v korist Občine Ajdovščina.  Odkupna pravica se bo ustanovila  za nedoločen čas, na njeni podlagi bo kupec na podlagi te javne dražbe - novi lastnik, dolžan na prvi poziv Občine Ajdovščina slednji prodati kupljeno nepremičnino, v primeru katastrskih sprememb skupaj ali posamično, po enaki neto ceni, kot jo/jih je kupil na podlagi te dražbe. Občina si pridržuje uveljavljati  odkupno pravico po navedenih pogojih v primerih, če kupec do 15. 3. 2020 ne pridobi gradbenega dovoljenja ali  do 15. 6. 2020 ne prične z gradnjo ali do 15. 3. 2021 ne zaključi investicije oz. prične z obratovanjem v novozgrajenem objektu. V tem primeru se odkupna cena, ki odpade na objekt,  določi  na  podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, kot vrednost zemljišča pa se šteje največ vrednost, po kateri jo je novi lastnik kupil v okviru te dražbe. Če vrednost zemljišča + objekta, določena na način v predhodnem stavku, presega petkratnik neto cene zemljišč, po kateri jih je novi lastnik kupil v okviru te dražbe, se kot prodajna vrednost v okviru odkupne pravice šteje petkratnik neto cene zemljišč, po kateri je novi lastnik zemljišča kupil v okviru te dražbe.  Občina si pridržuje pravico, da vsebino odkupne pravice, v pogodbi, v kateri jo ustanavlja,  malenkostno drugače formulira.

Zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega kupec v zemljiški knjigi pri kupljeni nepremičnini vknjiži lastninsko pravico na svoje ime,  bo Občina Ajdovščina izstavila v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine in ob pogoju, da je parcelacija že pravnomočna ter evidentirana v javnih evidencah.

Vknjižbo lastninske pravice na svoje ime predlaga kupec sam, pri čemer je to dolžan storiti v treh delovnih dneh po prevzemu zemljiškoknjižnega dovolila. V kolikor tega v roku ne bo napravil, bo predlog vložila Občina Ajdovščina, na stroške kupca.

V primeru  napak v prodajni pogodbi (predvsem takih, ki bi onemogočale vknjižbo v zemljiško knjigo) ali potrebe po določenih dodatkih, si bosta pogodbeni stranki prizadevali napake odpraviti z ustreznim aneksom k pogodbi.

7. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE, DRUGI STROŠKI

Kupec mora kupnino poravnati na številko računa, v višini ter roku, kot bo  navedeno na izstavljenem računu (izdan na podlagi sklenjene pogodbe). Rok za plačilo kupnine bo največ 30 dni. Kupnina se plača v enkratnem znesku (ni obročnih odplačil), pri čemer se  vanjo všteje že vplačana varščina. Plačilo  celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 22 % DDV, stroške overitve podpisa prodajalca in stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist.

8. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 10. 7. 2019 na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ob 9. uri, v  sobi 105   (prostori oddelka Okolje in prostor). Kandidati se bodo morali pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

9. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne ali fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno prijavi, tako da:

- pravočasno vplača varščino in na dražbi  predloži dokazilo o njenem plačilu (gl. točko 10);

- poda ustno izjavo / predloži pisno izjavo (priloga tej razpisni dokumentaciji), da ne gre za povezano osebo s cenilcem ali članom komisije (gl. točko 5);

 - oseba, ki draži, se identificira z osebnim dokumentom.

- oseba, ki draži za drugega oziroma ni zakoniti zastopnik pravne osebe , mora predložiti pooblastilo  dražitelja,  v imenu katerega se udeležuje dražbe ki se mora nanašati na predmet javne dražbe (Npr. Zakoniti zastopnik Ime in Priimek dražitelja Firma družbe , pooblaščam Ime in Priimek , da se udeleži dražbe prodajalca Občine Ajdovščina, ki bo dne 10. 7. 2019, za prodajo parc. št. 1670/10 k.o. 2392 Ajdovščina (1440 m2) in v okviru dražbe pod št. 478-111/2019,  za dražitelja Firma družbe , poda ponudbo ter vse potrebne izjave);

(Prokurist pravno formalno ni zakoniti zastopnik družbe in tako glede na določbo 2. odstavka 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti potrebuje pooblastilo.)

10. VARŠČINA

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo za udeležbo na dražbi pred začetkom javne dražbe, najkasneje 5. 7. 2019, vplačati varščino, ki  mora znašati najmanj spodaj navedeni znesek  (10 % izklicne cene):

5760 evrov na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 722100- 478111

Najugodnejšemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino.

Varščina se vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe dražiteljem, ki so se dražbe udeležili in k njej pristopili, pa niso bili najugodnejši dražitelji.

Občina Ajdovščina obdrži varščino dražitelja:

- ki se javne dražbe ne udeleži;

- ki se dražbe udeleži, vendar k njej  ne pristopi;

- ki se dražbe udeleži, k njej pristopi, poda samo neveljavno ponudbo (pod izklicno vrednostjo);

- ki je najugodnejši dražitelj, pa ne sklene pogodbe;

- ki je najugodnejši dražitelj, sklene pogodbo, pa v roku ne plača celotne kupnine

11. POTEK DRAŽBE

Javna dražba je odprta za javnost. 

Dražbo  bo izvedla s sklepom župana določena komisija.

Dražitelj mora izpolnjevati in izkazati pogoje iz 9. točke.

Z vplačilom varščine se šteje, da dražitelj soglaša s pogoji dražbe.

Za sodelovanje na dražbi je na dražbi sami potrebno podati ustno izjavo o pristopu k dražbi.

Prodajalec bo izklical izklicno ceno.

Javna dražba se izvaja z višanjem kupnine. Najnižji znesek višanja je 500 evrov. Zneski, ki se ponujajo, so neto zneski kupnine.

Cene, ponujene v nižjem znesku izklicne cene, prodajalec ne bo upošteval.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ki ponudi najvišjo ceno. Tak dražitelj se šteje za najugodnejšega dražitelja. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Če nihče od udeležencev javne dražbe najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija, ki vodi javno dražbo, ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe.

O javni dražbi se vodi zapisnik. Dražitelji, ki bodo k dražbi pristopili, prejmejo izvod zapisnika.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in  brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

12. OBJAVA BESEDILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ta razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina, zavihek Javna naročila, objave, razpisi, podzavihek Obvestila - občinske nepremičnine, dne  19. 6. 2019 – in najmanj do 10. 7. 2019.

Interesenti naj v zgoraj navedenem roku redno spremljajo objavo zaradi morebitnih popravkov ali sprememb. Občina si pridržuje pravico do popravkov ali sprememb do roka za plačilo varščine.

V kolikor ta  razpisna dokumentacije česa ne zajema, se za izvedbo dražbe uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na javno dražbo.

13. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih  in predmetu dražbe  dobijo interesenti na Občini Ajdovščina, pri kontaktni osebi Vidi Šuštar, elektronska pošta: vida.sustar@ajdovscina.si , tel. (05) 365 91 17.

14.  GRAFIČNA PRILOGA – PRIKAZ PREDMETA DRAŽBE (katastrski prikaz na ortofoto podlagi) – ločen dokument

 

OBČINA AJDOVŠČINA

župan

Tadej BEOČANIN l.r.

Razpisna dokumentacija 

Grafični prikaz 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem