Novice iz občin

Namera za oddajo cevne infrastrukture - kabelske kanalizacije - v souporabo in poziv k priglasitvi interesa

Datum: 20.06.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi  19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si , objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina namerava z neposredno pogodbo oddati v najem oz. odplačno (so)uporabo že vgrajeno cev, na območju  OC Pod Železnico, OC Tale in OC Mirce, ki je označeno na priloženi  skici (označene parcele in tudi parc. št. 1476/4 in parc. št. 1475/6, k.o. 2392 Ajdovščina), za namene uporabe  za umestitev kabelske infrastrukture za različne namene.

Občina namerava s konkretnim interesentom skleniti neposredno pogodbo za najem (souporabo) ½ cevi,  za obdobje 30 let, za letno nadomestilo , ki se določi po sledeči formuli:

Letno nadomestilo = Izhodiščna cena x faktor obdobja x faktor souporabe x dolžina cevi

 79€ x 1/30   x 0,5  x  XXX m = XXX €

Morebitni drugi interesenti lahko svoj interes za najem izrazijo v roku 20 dni od dne objave te namere in se pri tem opredelijo do tega, ali so zainteresirani za:

-       Ekskluzivni najem in uporabo cevi;

-       Najem cevi, pri katerem bi se zavezali, da v primeru prostih kapacitet, oddajo drugemu interesentu del cevi v podnajem;

-       Najem dela cevi oz. souporabo z ostalimi interesenti.

Interesenti naj navedejo, za kateri namen bi cev uporabili in tehnične specifikacije kablovja, ki bi ga umestili v najeto cev.

V primeru večjega interesa od prostih kapacitet, bo Občina Ajdovščina razpisala poseben postopek.

Za tehnične specifikacije cevi lahko informacije dobite pri Petru Kete (05 365 91 31), glede postopka oddaje in za druga vprašanja pa pri Vidi Šuštar (05 365 91 17).

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 381-1/2019-2    

Datum:  19. 5. 2019  

Namera - oddaja cevne infrastrukture 

Grafični prikaz