Razpisi

Občine so, podobno kot drugi proračunski porabniki, zavezanci za javna naročila. Podobno velja tudi za podjetja, katerih ustanovitelji so občine. Navedeno pomeni, da so dolžni izvajati nabave blaga, storitev in gradenj skladno z določili zakonodaje, ki ureja javno naročanje. V Republiki Sloveniji od konca leta 2006 veljata Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Oba sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 128/2006, spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete v letu 2008 Uradnem listu RS št. 16/2008).

Aktualno

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali je imenovanje strokovne komisije v postopku oddaje javnega naročila obvezno?

ZJN-2 in ZJNVETPS ne zahtevata imenovanje strokovne komisije za pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo posameznih nalog v postopku, oziroma pregled in oceno ponudb. Imenovanje strokovne komisije je torej opcijsko

Ali naročnik sme zaračunati razpisno dokumentacijo?

Razpisna dokumentacija mora v elektronski obliki biti na voljo brezplačno

Ali lahko naročniku pri nabavi pod vrednostjo očitajo kršitev določil ZJN-2 (in s tem sprožijo revizijski zahtevek)?

Samo v dveh primerih (sicer gre za izjemo po ZJN-2): 1. če vlagatelj očita naročniku delitev javnega naročila na manjše dele, da bi se s tem izognil izvedbi strožjega postopka; 2. če je naročnik sicer ocenil vrednost pod 10.000 EUR, pa je kljub temu šel v izvedbo strožjega postopka (npr. v postopek zbiranja ponudb) – praksa Državne revizijske komisije.

Ključne točke

  • razpisi
  • Zakon o javnem naročanju
  • proračun

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja razpisi.
9 + 4 =