Razpisi

Občine so, podobno kot drugi proračunski porabniki, zavezanci za javna naročila. Podobno velja tudi za podjetja, katerih ustanovitelji so občine. Navedeno pomeni, da so dolžni izvajati nabave blaga, storitev in gradenj skladno z določili zakonodaje, ki ureja javno naročanje. V Republiki Sloveniji od konca leta 2006 veljata Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Oba sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 128/2006, spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete v letu 2008 Uradnem listu RS št. 16/2008).

Aktualno

Pogosto zastavljena vprašanja

V odprtem postopku nobena od obeh ponudb ni sprejemljiva (postopek s pogajanji po predhodni objavi, objave ni ker je naročnik povabil oba ponudnika). Ponudnika se povabi k pogajanjem. Ali lahko naročnik k pogajanjem povabi še tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev iz odprtega postopka?

Po izrecni evropski praksi in praksi Državne revizijske komisije ni mogoče povabiti ponudnika, ki ni sodeloval in katerega ponudba ni sprejemljiva v neuspelem odprtem postopku. Naročnik lahko ali povabi vse in samo tiste ponudnike, katerih ponudbe so bile nesprejemljive in hkrati skladne s pogoji iz 41. do 47. člena ZJN-2 in pogajanj ne objavi, ali pa objavi postopek s pogajanji po predhodni objavi.

Kakšni so roki za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije v različnih postopkih?

Zakonodaja predpisuje samo skrajne roke za objavo dodatnih pojasnil v odprtem postopku (6 dni pred rokom za oddajo ponudb) in postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (4 dni pred rokom). Naročnik v razpisni dokumentaciji navede, kdaj je skrajni rok za prejem vprašanj. Navedeni rok mora biti sorazmeren s trajanjem objave. V kolikor ta rok ni naveden je skrajni rok za vprašanja enak tem rokom. V ostalih postopkih zakonodaja ne navaja skrajnih rokov – naročniki lahko sami določijo primeren skrajni rok za zastavitev vprašanj ter skrajni rok, do katerega bo naročnik podal dodatna pojasnila.

Ali lahko naročnik prepove oddajo partnerske ponudbe (ponudbe skupine ponudnikov)?

Ne. Tretji odstavek četrtega člena ZJN-2 izrecno določa: »Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate.«.

Ključne točke

  • razpisi
  • Zakon o javnem naročanju
  • proračun

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja razpisi.
7 - 3 =