Konzorcij

arctur-agoraArctur d.o.o.
Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica
kontaktna oseba:

www.arctur.si

 

 


O podjetju Arctur d.o.o.:

Podjetje Arctur d.o.o. je vodilni partner in prijavitelj projekta AGORA. Glavna dejavnost podjetja je razvoj in implementacija spletnih informacijskih sistemov. Na področju večjezičnih grafičnih vmesnikov, integracije heterogenih informacijskih sistemov in univerzalne dostopnosti spletnih vsebin sodi med vodilne v državi. So zanesljiv partner na evropskih R&D projektih z razdelano mrežo partnerjev po celotni Evropi. Tesno sodelujejo z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami ter sorodnimi podjetji doma in v tujini. Za raziskave in razvoj namenjajo več kot petino letnega prometa. Za svojo tehnološko odličnost so prejeli številne nagrade in priznanja, tudi srebrno in dve bronasti priznanji GZS za inovacije. Arctur d.o.o. je že nekaj let registriran v evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. So tudi ustanovni člani Sekcije za splet in člani nacionalne tehnološke platforme Tehnološka mreža IKT.

Vloga podjetja Arctur d.o.o. pri projektu AGORA:
Bogato znanje in izkušnje podjetja Arctur so doprinesle predvsem na tehnološkem področju projekta AGORA. Opravljena je bila tehnološka in vsebinska analiza spletne pojavnosti občin, nato pa na podlagi rezultatov vseh treh aktivnosti v okviru faze analize stanja konceptualiziran občinski družbeni splet ter obstoječe in prihajajoče tehnologije, ki bodo v množični uporabi v bližnji prihodnosti. Podjetje je aktivno je sodelovalo tudi v fazi preverjanja zasnove, kjer je z ostalima partnerjema na projektu vzpostavilo simulacijsko okolje za preverjanje zasnove in nato izvedlo testiranje ter analizo rezultatov.

 

 

fdv

Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
kontaktna oseba:

www.fdv.uni-lj.si

 

 

O Fakulteti za družbene vede:
Fakulteta za družbene vede s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih disciplin že več kot štiri desetletja utemeljuje družboslovje na Slovenskem. Profesorji in znanstveniki na FDV v okviru temeljnih področij sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije razvijajo mnoge družboslovne discipline. V sodobnem globalnem svetu igrajo sodobne komunikacijske in računalniške tehnologije na področju javnega, in političnega delovanja vse pomembnejšo vlogo, zato jim raziskovalci na FDV namenjajo veliko pozornosti. V tem smislu profesorji in raziskovalci izvajajo mnoge projekte, ki so povezani s tematikami demokracije, koncepti državljanstva, participacije, politične socializacije, e-upravljanja, informacijskih tehnologij, ipd. Na omenjene tematike nastajajo tudi mnoge monografije, znanstveni in strokovni članki, organizirane pa so tudi številne razprave in strokovna srečanja.

Vloga Fakultete za družbene vede pri projektu AGORA:
FDV je v okviru projekta AGORA analiziral področje e-demokracije in e-participacije ter na podlagi rezultatov konceptuiral nove načine participiranja posameznikov na lokalnem nivoju odločanja. Aktivno so sodelovali pri izvedbi preverjanja zasnove s simulacijskim okoljem in analizi rezultatov, s čimer bodo lahko potrjene oz. ovržene domneve projekta.

 


alianta agora
ALIANTA, projektno svetovanje d.o.o.
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
kontaktna oseba:

                                         www.alianta.si

O podjetju Alianta d.o.o.:
Podjetje Alianta je svetovalno podjetje, katerega glavna dejavnost je projektno svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev. V okviru svetovanja za prijavo na slovenske in evropske razpise izvaja raznovrstne in celovite storitve, ki jih oblikuje glede na specifične zahteve razpisov in naročnikov. Njihove storitve so namenjene podjetjem, ministrstvom, občinam, zavodom, regionalnim razvojnim agencijam, javnim institucijam, neprofitnim ustanovam, posameznikom, društvom in drugim na področju Slovenije in jugovzhodne Evrope. Od ustanovitve leta 2004 so stranke prijavljali na najrazličnejše nacionalne in evropske razpise, hkrati pa kot partnerji sodelujejo v več projektih. Poleg prijave in koordinacije projektov se ukvarjajo tudi s pripravo javnih naročil, izvedbo seminarjev, usposabljanj in konferenc, pripravo študij, evalvacij, strategij in strateških dokumentov.

Vloga podjetja Alianta pri projektu AGORA:
V okviru konzorcija je imelo podjetje zelo specifično vlogo, saj je zaradi bogatih izkušenj z vodenjem prevzelo vodenje projekta. V okviru analize stanja je podjetje Alianta d.o.o. v sodelovanju s FDV pripravilo analizo stanja na področju e-participacije ranljivih skupin v EU. Delo na tej temi se je nadaljevalo tudi v okviru faze konceptualizacije. Izkušnje s pripravami prijav na slovenske in evropske razpise ter izvajanjem projektov so prenesli na koncepte e-participacije občanov, kar bo doprineslo h kakovostnejšim projektom, transparentnosti porabe sredstev in trajnostnemu razvoju slovenskih regij.