Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni

AGORA je razvojno raziskovalni projekt, katerega glavni cilj je vzpostaviti koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo med občino in občani preko različnih komunikacijskih kanalov.

Projekt AGORA stremi k doseganju splošnih ciljev, kot so dvig kakovosti življenja, spodbujanje uporabe IKT, dvig inovativnosti, vzpodbujanje trajnostnega razvoja, hkrati pa zaradi uporabe odprtih standardov omogoča interoperabilnost.

V jedro problema je postavljena e-participacija občanov pri odločanju na lokalni ravni. Stopnja razvitosti IKT v Sloveniji omogoča dostop do praktično vsake osebe, hkrati pa ta dostop omogoča tudi dajanje povratnih informacij s strani občanov.

Dvostranski tok informacij bi moralo biti jedro delovanja vsakega subjekta na lokalni ravni, saj je temeljna naloga lokalne uprave zagotavljanje storitev za občane. Povečana komunikacija med občani in lokalno upravo omogoča učinkovitejšo delovanje slednje, saj:
-        omogoča manjšo možnost nesporazumov med občani in občino,
-        omogoča zbiranje predlogov in komentarjev s strani občanov (npr. predlogi za sodelovanje v evropskih programih),
-        omogoča aktivno sodelovanje občanov pri odločanju (sodelovanje občanov pri javnih sejah),
-        omogoča aktivno sodelovanje občanov pri izbiri in vodenju projektov,
-        omogoča usmerjanje smeri razvoja s strani občanov (kaj in kje se bo gradilo, katere projekte prijaviti na evropske razpise itd.).

Zaradi omejitev interneta je smiselno za dostop do občanov uporabiti še druge komunikacijske kanale, kot npr. digitalno televizijo (DTV), mobilne telefone itd., s katerimi lahko dostopamo do praktično vsake osebe na nekem območju.

Dostop do praktično vsakega občana je ključnega pomena za doseganje visoke e-participacije, vendar pa ne smemo pozabiti na dejavnik motivacije, ki je naš drugi problem. Odkriti je potrebno vzroke za (ne)participacijo širše javnosti, predvidevamo pa, da bomo občane spodbudili k sodelovanju preko:
-        privlačne oblike komunikacije,
-        učinkovite komunikacije,
-        zagotavljanjem anonimnosti,
-        upoštevanjem povratnih informacij.

 

Potek projekta:

1.       Analiza področja e-demokracije in e-upravljanja ter na podlagi analize priprava koncepta, ki bo poiskal inovativne načine e-participacije, kar bo povečalo zainteresiranost občanov za sodelovanje.
2.       Analiza področja e-participacije ranljivih skupin v EU, ter na podlagi analize oblikovanje koncepta, ki bo ranljivim skupinam omogočal e-participacijo, ter jih motiviral.
3.       Analiza spletne pojavnosti občin s tehnološkega in vsebinskega vidika. Na podlagi te analize bo razvit koncept občinskega družbenega spleta, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo med občino in občani.
4.       Razvoj koncepta obstoječih (SMS, digitalne televizije (DTV) itd.) in vključevanja novih tehnologij, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo preko omenjenih komunikacijskih kanalov.