Naziv En.občina 010 občinam Krško, Selnica ob Dravi, Vrhnika in Velenje

datum: 21.09.2010

kategorija: ekologija in energetska učinkovitost javnih zgradb

Maribor, 15. september 2010 – Danes se s celodnevnim izobraževalnem seminarjem v hotelu Habakuk v Mariboru zaključuje prvi natečaj En.občina 010 in projekt za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino, ki ga organizira portal Energetika.NET. Na natečaj se od skupno 212 slovenskih občin odzvalo 14 občin, kot energetsko najbolj učinkovite pa so se izkazale občina Selnica ob Dravi med malimi občinami, občina Vrhnika med srednjimi občinami ter občina Velenje med mestnimi občinami. Absolutni zmagovalec natečaja En.občina 010 pa je občina Krško, ki se je s celostnim pristopom in projekti na vseh ocenjevanih področjih po oceni strokovne komisije naredila največ na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije.

Projekt En.občina 010 se je z izidom razpisa začel 28. junija in je namenjen slovenskim občinam, ki  se zavedajo pomena in potenciala energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za zmanjšanje stroškov za energente, nove poslovne priložnosti in izboljšanje življenjskega standarda občanov, pa tudi lokalnim energetskim agencijam in podjetjem, ki v sodelovanju z občinami ali energetskimi agencijami pripravljajo projekte na tem področju.

Namen natečaja je slovenske občine spodbuditi k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju URE in OVE, osnova za oblikovanje meril za izbor in ocenjevanje energetsko najbolj učinkovite občine pa je Lokalni energetski koncept (LEK), ki ga morajo do leta 2012 pripraviti vse občine.

Natečaj se je zaključil 25. avgusta, do tega datuma pa je prijave oddalo 14 slovenskih občin. V skupini malih občin (manj kot 5000 prebivalcev) so svoje primere dobre prakse prijavile občine Markovci, Mokronog – Trebelno, Preddvor, Selnica ob Dravi, Šentrupert in Vransko. Med srednjimi (več kot 5000 prebivalcev) so svoje energetske projekte predstavile občine Krško, Lukovica, Postojna, Trebnje in Vrhnika. Od 11 občin, ki imajo status mestne občine, pa so pogum za prijavo zbrale občine Maribor, Novo Mesto in Velenje.

Med finaliste natečaja En.občina 010 se je uvrstilo šest občin, ki so od 100 možnih prejele po več kot 50 točk. Med malimi občinami Selnica ob Dravi in Šentrupert, med srednjimi Krško in Vrhnika, med mestnimi občinami pa Velenje in Maribor.

Prijave je ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki na področju URE in OVE: predsednik komisije mag. Jure Leben (Služba vlade RS za podnebne spremembe), Aleš Šaver (Eco Consulting), prof. dr. Andrej Predin (Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru), dr.Marjana Šijanec Zavrl (Gradbeni institut ZRMK), mag. Boris Sučić, (CEU IJS) in Tatjana Šeneker (Energetika.NET). Komisija je imela pri ocenjevanju zahtevno delo, saj v občinah potekajo številni zanimivi in raznovrstni energetski projekti, pri izbiri najboljših pa se je osredotočila na tiste s celovitim pristopom  k izboljšanju energetske učinkovitost.

Kot najboljše so izbrali občino Selnica ob Dravi med malimi občinami, občino Vrhnika med srednjimi občinami ter občino Velenje med mestnimi občinami. Absolutni zmagovalec natečaja En.občina 010 pa je občina Krško, ki se je s celostnim pristopom in projekti na vseh ocenjevanih področjih po oceni strokovne komisije naredila največ na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije.

 

Nagrade En.občina 010

Najboljša občina v vsaki skupini (glede na velikost občine) prejme praktično nagrado, ki ji bo omogočila še izboljšati energetsko sliko in nadgraditi projekte na področju URE in OVE.

 

Male občine – OBČINA SELNICA OB DRAVI

UTEMELJITEV: Občina Selnica ob Dravi dokazuje, da lahko tudi majhne občine z aktivno okoljsko in energetsko politiko bistveno zmanjšajo rabo energije ter povečajo rabo obnovljivih virov energije. Trenutni rezultati in ambiciozni cilji v občini bodo v nekaj letih več kot prepolovili stroške za razsvetljavo ter bistveno zmanjšali rabo energije v javnih stavbah. Občina tudi aktivno sodeluje pri uvajanju URE in OVE z lokalnimi podjetji. Po vzoru nekaterih naprednih evropskih mest, oziroma regiji, so si tudi v občini Selnica zadali cilj, da bodo do leta 2010 100% energije pridobili iz lokalnih obnovljivih virov.

NAGRADA: Izračun ogljičnega odtisa

Umanotera bo občini Selnica ob Dravi izračunala Ogljični odtis – Kazalnik porabe fosilnih energetskih goriv in vpliva na podnebne spremembe za enoletno obdobje.

Izraz ogljični odtis (carbon footprint) se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna ali posameznik ali organizacija. Seštevek, ki ponazori ogljični odtis neke organizacije, je sestavljen iz niza virov emisij: od neposrednega zgorevanja fosilnih goriv do posrednih vplivov, kot so službena pot zaposlenih ali emisije drugih organizacij, ki nas oskrbujejo z dobrinami ali storitvami. Ko računamo ogljični odtis neke organizacije, je pomembno, da poskusimo poiskati in kvantificirati čim širši spekter virov emisij, saj bomo le tako dobili natančno in popolno sliko okoljskega vpliva te organizacije.

Ključni razlogi, ki organizacije spodbudijo k izračunu ogljičnega odtisa so: določanje najpomembnejših virov, načrtovanje ukrepov za zmanjševanje, spremljanje izpustov, za primerjave v sektorju, branži, za poročanje tretjim osebam.

Izračun ogljičnega odtisa je lahko učinkovito sredstvo organizacije za trajnostno energetsko upravljanje in varovanje okolja. Če to vodi organizacijo k izračunu ogljičnega odtisa, ponavadi zadošča, da razumemo in kvantificiramo ključne vire emisij v osnovnem procesu, v to pa ponavadi vključimo ogrevanje, elektriko in transport. Takšen izračun je razmeroma hiter in enostaven. Ko kvantificiramo emisije, lahko ugotovimo tudi možnosti za njihovo zmanjšanje in nato opredelimo prioritete, pri tem pa se osredotočimo na tista področja, kjer imamo največje potenciale za prihranek.

 

Srednja občina - OBČINA VRHNIKA

UTEMELJITEV: Občina Vrhnika je pristopila k načrtovanju ukrepov URE in OVE v letu 2008, danes pa so vidni že prvi rezultati. Občina ima natančno ocenjen potencial prihrankov in možnosti izrabe obnovljivih virov energije. V občini se zavedajo, da lahko največ naredijo prav pri lastnih stavbah, zato aktivno uvajajo energetsko knjigovodstvo, ter začenjajo temeljito prenovo objektov. Samo prenova kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja, je rabo energije prepolovila.

 

NAGRADA:Vključitev občine v projekt EIE come2CoM - spodbujanje pristopa h Konvenciji županov 

Gradbeni inštitut ZRMK podarja občini Vrhnika nagrado v obliki vključitve občine v projekt EIE come2CoM. Namen projekta je nuditi občinam podporo pri vključitvi v iniciativo Evropske Komisije Konvencija županov (Covenant of Mayors; http://www.eumayors.eu/). Občina se bo tako lahko seznanila z izkušnjami in potrebnimi koraki, ki sledijo podpisu Konvencije županov, zlasti gre pri tem za pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP), ki mora biti dokončan v letu po podpisu zaveze županov.

Projekt EIE com2CoM poteka v obdobju junij 2010 – maj 2012, pod koordinacijo B. & S.U. (Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt mbH) iz Berlina, medtem ko je slovenski partner Gradbeni inštitut ZRMK. Projekt delno sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa.

V projektu bo organizirano bo druženje občin na nacionalni ravni kot tudi mednarodna izmenjava konkretnih izkušenj med partnerji in občinami iz 10 sodelujočih držav. Občina se lahko v okviru projekta odloči za podpis prostovoljnega sporazuma o zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 20% do 2020 s pomočjo učinkovite rabe in trajnostne oskrbe z energijo. Ob strokovni podpori partnerjev projekta EIE come2CoM pa tudi izdela Akcijski načrt za trajnostno oskrbo energijo (SEAP).

 

Mestna občina – OBČINA VELENJE
UTEMELJITEV: Velenje, eden od najpomembnejših energetskih stebrov Slovenije, se dobro zaveda negativnih vplivov proizvodnje fosilnih goriv, zato se še toliko bolj posveča projektom na področju URE in OVE. Izmed številnih aktivnosti velja izpostaviti predvsem dosledno energetsko statistiko, zelo uspešno črpanje nepovratnih EU sredstev in sodelovanje v mednarodnih projektih ter projekt daljinskega hlajenja. V Velenju zelo uspešno deluje tudi lokalna energetska agencija KSENA, ki je z leti postala nepogrešljiva ne le za Velenje, pač pa za celotno regijo.

NAGRADA: Enoletna šolnina za program Energetika
Fakulteta za energetiko mestni občini Velenje podeljujej enoletno šolnino za Magistrski študijski program Energetika. Študijski program je zasnovan po Bolonjski shemi dvostopenjskega študija. Gre za dvoletni študij, ovrednoten s 120 ECTS, ki ima modularno postavljeno konceptno vsebino. Moduli so sledeči: trije splošni energetski moduli ter hidro-, termo- in jedrski- energetski modul - skupaj 6 modulov. Ob tem je možno izbirati dva izbirna predmeta iz nabora 20 izbirnih predmetov Fakultete za energetiko ter tudi širše na tehniških študijih znotraj Univerze v Mariboru.

 

Najboljša med vsemi prijavljenimi občinami – OBČINA KRŠKO

UTEMELJITEV: Občina Krško že več kot desetletje skrbno načrtuje, predvsem pa dosledno izvaja vse aktivnosti na področju energetike. Razumevanje pomembnosti obnovljivih virov in učinkovite rabe energije se v občini kaže predvsem v dejstvu, da aktivnosti izvajajo na vseh področjih. Od subvencioniranja javnega prevoza, energetske sanacije vseh občinskih objektov, javne razsvetljave, subvencioniranje izrabe sončne energije, spodbujanje energetske uporabe izrabljenega gospodinjskega olja, in še bi lahko naštevali. Razveseljivo je, da iz občinskega proračuna že deset let povečujejo sredstva za URE in OVE, kar se jim preko prihrankov seveda bogato obrestuje.

NAGRADA: Paket storitev ZAG
Občina Krško kot najboljša med vsemi prispelimi prijavami (ne glede na velikost) prejme ekskluzivno nagrado – paket storitev v vrednosti več kot 10.000 EUR, ki jo podeljuje Zavod za gradbeništvo Slovenije. Tudi na Zavodu za gradbeništvo Slovenije delujejo po načelu 'misli globalno, deluj lokalno', zato podpirajo projekte, ki prispevajo k večji povezanosti stroke, odločevalcev in gospodarstva. Na ZAG deluje preko 100 strokovnjakov, ki pokrivajo celoten spekter gradbeniških dejavnosti, zato želijo s svojim znanjem ter izkušnjami pripomoči k razvoju trajnostnega gospodarstva v vseh njegovih segmentih in ustvariti dolgoročno zavezanost h kakovosti. Razpon dejavnosti Zavoda za gradbeništvo Slovenije je velik, zato bodo nagrajeni občini ponudili nekaj iz vsakega od ključnih področij strokovnega delovanja. 

 Ekskluzivna nagrada ZAG vsebuje paket strokovnih storitev, ki jih bo občina lahko izkoristila v roku 1 leta od podelitve nagrade in ki jih bodo smiselno prilagodili glede na konkretne potrebe nagrajene občine.

 

Storitve v paketu so razdelili po naslednjih področjih:

GEOTEHNIKA in PROMETNICE

  • pregled projektiranih tehničnih rešitev sanacije enega cestnega odseka (optimizacija predlaganih materialov skladno  z novo evropsko regulativo (SIST in EN standardi);
  • kontrola kakovosti (strokovna pomoč in meritve) pri gradnji enega cestnega odseka ter pregled izvedbene dokumentacije - dokazila izvajalca o kakovosti uporabljenih materialov (materiali za spodnji in zgornji ustroj) in izvedenih del

 

KONSTRUKCIJE

  • meritve vibracij na izbranem objektu;
  • pregled stanja in problematike stavbe, izdelava poročila s predlogom potrebnih detajlnih pregledov in meritev ter priporočili projektantu za sanacijo in utrditev nosilne konstrukcije stavbe, ali
  • pregled stanja dveh mostov, s popisom poškodb in predlaganimi ukrepi;

 

MATERIALI

  • analiza drsnih lastnosti enega tipa pohodne talne površine v enem javnem objektu (pregled stanja obloge, meritev drsnosti na več točkah pri različnih pogojih okolja in ocena ustreznosti za nameravano uporabo ter po potrebi predlaganje možnih tehničnih rešitev za izboljšanje stanja;
  • meritve tlačne trdnosti betona na enem objektu (stavbi ali mostu),.

GRADBENA FIZIKA

  • analiza stavbnega ovoja s termografsko metodo, ki za oko nevidno infrardeče sevanje stavbe spremeni v barvno sliko, ki pokaže površinske temperature oz. eventualne toplotne mostove;
  • meritve hrupa na enem do dveh objektih;

 

IZOBRAŽEVANJE

3× gratis udeležba na strokovnem izobraževanju, ki ga ZAG organizira v novembru 2010.

 

Podelitev nagrad

Zmagovalci bodo razglašeni na svečani podelitvi danes popoldne, prejemnice priznanj En.občina 010 pa so gotovo lahko dober zgled, kako se lotiti izvajanja ukrepov URE in OVE na lokalni ravni.

Več o projektu na www.energetika.net/enobcina010

 

Kontakt:

Tatjana Šeneker
vodja dogodkov

t: 01/ 40 12 866
e:

 

Utrinki iz podelitve:

20100915B_131.JPG20100915B_165.JPG20100915B_166.JPG20100915B_173.JPG20100915B_179.JPG20100915B_182.JPG20100915B_193.JPG20100915B_225.JPG20100915B_247.JPG20100915B_250.JPG20100915B_091.JPG20100915B_099.JPG20100915B_122.JPG