Splošni podatki o ekologiji in energetski učinkovitosti javnih zgradb

Lokalnim skupnostim zakonodaja (Energetski zakon) nalaga:

 • učinkovito rabo energije na vseh področjih,
 • zmanjšanje rabe energije pri končnih uporabnikih,
 • povečanje deleža rabe obnovljivih virov energije,
 • zmanjšanje obremenjevanja okolja,
 • zmanjšanje stroškov za energijo za javne objekte in javno razsvetljavo.

V ta namen morajo občine sprejeti Lokalne energetske koncepte, ki občini prinaša več koristi:

 • SAMOOSKRBA - omogoča identifikacijo lokalno dostopnih obnovljivih virov energije in konkretnih lokacij za njihovo izkoriščanje ter zajame njihovo izkoriščanje v časovni in finančni komponenti;
 • UČINKOVITEJŠA RABA ENERGIJE - omogoča identifikacijo potenciala učinkovite rabe energije, predvsem v javnih zgradbah, hkrati pa predlaga tudi ukrepe, ki bodo prispevali k učinkovitejši rabi energije,
 • UMESTITEV V PROSTOR TER POVEZAVA Z DRUGIMI STRATEŠKIMI DOKUMENTI - omogoča povezanost med energetskim in prostorskim načrtovanjem (umestitev projektov v prostor občine),
 • SINERGIJA - nadomesti lahko številne druge parcialne projekte, kar pomeni prihranek časa, sredstev in energije pri usklajevanju projektov,
 • UPOŠTEVANJE LOKALNE SKUPNOSTI - omogoča obravnavo interesov lokalne skupnosti in interesov posameznikov na lokalni ravni,
 • ENERGETSKA POLITIKA - omogoča izdelavo predloga kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
 • ČRPANJE FINANČNIH SREDSTEV - omogoča pričetek črpanja nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov,
 • POSTAVITEV OKOLJSKIH IN ENERGETSKIH CILJEV - omogoča postavitev konkretnih ciljev (na podlagi identifikacije obstoječega stanja, potencialov, šibkih točk) ter ukrepov za dosego le-teh (seznanitev s projekti),
 • ENERGETSKI MENEDŽMENT in ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO - pripomore k učinkovitejši organizaciji in k pričetku izvajanja energetskega menedžmenta in energetskega knjigovodstva,
 • RAZVOJ - omogoča obravnavo in primerjavo različnih alternativ in scenarije možnega razvoja,
 • SPREMLJANJE – z akcijsko delovno skupino omogoča spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.


Pomemben del URE je so tudi Energetski pregledi in Študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

Ključne točke

 • učinkovita raba energije
 • obnovljivi viri energije
 • zmanjšanje stroškov za energijo za javne objekte
 • zmanjšanje obremenjevanja okolja

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja ekologija in energetska učinkovitost.
9 + 6 =