Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe (k.o. Skrilje)

Datum: 03.10.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 1241/17 k.o. 2389 Skrilje  (8 m2, pozidano s stopniščem, že v rabi interesenta).

Ocenjena vrednost, ki je hkrati predvidena prodajna vrednost nepremičnine, ki je stavbno zemljišče, znaša 30,00 EUR/m2.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Barbari Regulj.

 

                                                                                     Tadej Beočanin,

                                                                                     župan

Namera