Novice iz občin

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v neodplačno uporabo (prostor št. 11, na naslovu Goriška cesta 17, Ajdovščina)

Datum: 18.06.2020
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Na podlagi 52. člena v povezavi z 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/18 ) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  31/1 8), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina odda v brezplačno uporabo zainteresiranemu vlagatelju, prostor št. 11, v izmeri 8,6 m2, na naslovu Goriška cesta 17, Ajdovščina.

Pogoj za oddajo v brezplačno pravico uporabe je, da je uporabnik nevladna organizacija, ki je je podeljen status delovanja v javnem interesu za opravljanje dejavnosti, za katere mu je podeljen status.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za obdobje 5 (petih) let, z možnostjo podaljšanja.

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, za katera se stranki dogovorita s  pogodbo.

Interesenti morajo k prijavi predložiti izpisek, ki dokazuje, da izpolnjujejo pogoj za brezplačno pravico uporabe.

Izjavo o interesu je v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani, potrebno podati pisno na Občini Ajdovščina oziroma poslati priporočeno po pošti na naslov občine.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin,

župan

Namera