Novice iz občin

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2020 in 2021

Datum: 16.10.2020
Vir:
Rubrika: Razpisi, pozivi, naznanila

[P] [/P] [P]Datum: 16.10.2020[/P] [P]Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 – v nadaljevanju pravilnik) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine Vipava, dne 30. 1. 2020  določa Občinska uprava Občine Vipava naslednjo[/P] [P] [/P] [P][B]PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LETIH 2020 IN 2021[/B][/P] [TABLE WIDTH=\"548\" CELLSPACING=\"0\" CELLPADDING=\"0\" BORDER=\"1\"] [TBODY] [TR] [TD]

Mesto na prednostni listi[/P] [/TD] [TD]

Upravičenec[/P] [/TD] [TD]

Zbrano število točk[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

1.[/P] [/TD] [TD] [P]Trošt Vidic Vida[/P] [/TD] [TD]

530[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

2.[/P] [/TD] [TD] [P]Škerjanec Petra[/P] [/TD] [TD]

470[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

3.[/P] [/TD] [TD] [P]Elizabeta Koren[/P] [/TD] [TD]

440[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

4.[/P] [/TD] [TD] [P]Perklič Jan[/P] [/TD] [TD]

400[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

5.[/P] [/TD] [TD] [P]Domić Ivana[/P] [/TD] [TD]

390[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

6.[/P] [/TD] [TD] [P]Softić Sanel[/P] [/TD] [TD]

390[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

7.[/P] [/TD] [TD] [P]Vižintin Monika[/P] [/TD] [TD]

380[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

8.[/P] [/TD] [TD] [P]Naglost Sonja[/P] [/TD] [TD]

310[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

9.[/P] [/TD] [TD] [P]Česnik Nevja[/P] [/TD] [TD]

260[/P] [/TD] [/TR] [TR] [TD]

10.[/P] [/TD] [TD] [P]Prelc Peter[/P] [/TD] [TD]

220[/P] [/TD] [/TR] [/TBODY] [/TABLE] [P] [/P] [P]V primeru, da upravičenci dosežejo enako število točk, imajo izmed teh prednost pri dodelitvi stanovanja prosilci iz prednostnih kategorij, po naslednjem vrstnem redu: družine z večjim številom otrok, mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, družina z najmanj tremi člani v kateri je zaposlen samo en družinski član oz. nihče, mladi (starost prosilca do 30 let), državljani brez stanovanja ali podnajemniki z daljšo delovno dobo (moški 13 let ženske 12 let), žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, prosilci v preteklosti že uvrščeni na prednostno listo ter število let bivanja v občini Vipava.[/P] [P]Prijavljenim na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oziroma sklepi o zavrženju vlog. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Rok za vložitev pritožbe je 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči v 60 dneh župan Občine Vipava. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.[/P] [P]Po rešitvi pritožb bo na enak način kot razpis javno objavljen dokočnen poimenski seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja. Z udeleženci, ki bodo uspeli na razpisu, bo sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas z neprofitno najemnin, in sicer glede na število razpoložljivih stanovanj.[/P] [P]Upravičenec, ki brez utemeljenega razloga:  [/P] [UL] [LI]zavrne dodeljeno primerno stanovanje;[/LI] [LI]se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove;[/LI] [LI]stanovanja, po podpisu najemne pogodbe ne prevzame;[/LI] [LI]se v postavljenem roku ne odzove na podpis pogodbe o lastni udeležbi;[/LI] [LI]ne podpiše pogodbe ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe;[/LI] [LI]poda izjavo, da neprofitnega stanovanja ne potrebuje oziroma ne želi več;[/LI] [/UL] [P]se črta iz prednostne liste upravičencev.[/P] [P] [/P] [P][B]direktor občinske uprave - Martin Čibej, l.r.[/B][/P] [P] [/P] [P] [/P]