Novice iz občin

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Ajdovščina

Datum: 06.01.2021
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

1. Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 1739/1 k.o. 2392 Ajdovščina, prenehal status javno dobro. 

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2392 1739/1, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

 Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 17. redni seji dne 17. 12. 2020, na  predlog župana sprejel sklep št. 478-195/2020-5, s katerim je odločil o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1739/1 k.o. 2392 Ajdovščina. 

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Zemljišče parc.  št. 1739/1 k.o. Ajdovščina je  v lasti Občine Ajdovščina in je javno dobro. Parcela v naravi predstavlja intervencijsko pot in dovozno pot do mejnih parcel.  Pot se bo nadomestila z izgradnjo javne intervencijske ceste in pešpoti vzdolž dovozne ceste in železniške proge št. 72 Prvačina – Ajdovščina.

Tako  je izpolnjen pogoj, ki ga določa  247. člena ZUreP-2, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha,  če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Glede na stanje trenutnih vknjižb, se ta odločba izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe: Nepremičnini ID znak: parcela 2392 1739/1, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Tinkara Lampret Fakuč, višja svetovalka za nepremičnine občine

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Ajdovščina                                   

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava