Novice iz občin

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

Datum: 18.02.2021
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnini parc. št. 3390/5 (38 m²) ter parc. št. 3389/4 (354 m²), obe 2391 k. o.  Vipavski Križ, za ceno 7.840,00 EUR. Davek in stroške nosi kupec, plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Na podlagi strokovnega poročila »Razmejitev med vodotoki in notranjo odvodnjo v naselju Ajdovščina (P-GO-66/16)« izdelanega v decembru 2017, izhaja, da se na nepremičnini parc. št. 3389/4 k.o. Vipavski Križ nahaja odvodnik zalednih voda, ki ni v funkciji upravljanja z vodami in v pristojnosti urejanja gospodarske javne službe, ampak predmet predaje v upravljanje lokalni skupnosti. Zaradi omenjenega dejstva, bo v prodajno pogodbo vključena določba o prepovedi posegov na meteorni odvodnik na parceli 3389/4 dokler ga občina ne prevzame v upravljanje.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ( Tinkara Lampret Fakuč) ali elektronski naslov tinkara.fakuc@ajdovscina.si .

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera  z grafično prilogo