Novice iz občin

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Križna Gora

Datum: 22.02.2021
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 216/82  k. o. 2372 Križna Gora prenehal status javno dobro. 

2. Nepremični iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2372 216/82 se po pravnomočnosti te odločbe, pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 17929307.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju: ZUreP-2),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 18. redni seji dne 4. 2. 2021, na predlog župana sprejel sklep št. 7113-14/2013-15, s katerim je odločil o prenehanju statusa javnega dobra na delu nepremične parc. št.  216/71 k.o. 2372 Križna Gora po predhodni parcelaciji. Po izvedeni parcelaciji je del, kateremu se odvzame javno dobro, pridobil oznako parc. št. 216/82 k.o. 2372 Križna Gora .

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Zemljišče parc. št. 216/82 je v lasti Občine Ajdovščina in ima zaznambo javnega dobra – kot del dostopne poti. V naravi pa nepremičnina 216/82, predstavlja mrtev krak te poti, ki se že dolgo ne uporablja več kot pot, niti kot katere druge vrste javnega dobra. Kot javno dobro so v uporabi sosednje parcele, del kategorizirane ceste JP502741 (» POT PO MAKOBETIH SREDNJA«) ter kategorizirane ceste JP502743 »(MAKOBETI ZGORNJA«), kjer dejansko sedaj tudi pot poteka in je asfaltirana.

Glede na to, da del parcele po dejanski rabi ni v splošni rabi, saj tam poti več ni, je izpolnjen pogoj, ki ga določa  247. člena ZUreP-2, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in  je zato onemogočena njegova splošna raba oz. predvsem je izpolnjen pogoj, da se status grajenega javnega dobra lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Glede na stanje trenutnih vknjižb, se ta odločba izvrši na način, kot izhaja iz 2. točke te odločbe: Nepremičnini ID znak: parcela 2372 216/82 se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 17929307.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete  s to odločbo ni določen, se odločba vroča z javnim naznanilom.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Tinkara Lampret Fakuč višja svetovalka za nepremičnine občine 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba o odvzemu JD v k. o. Križna Gora