Razpisi

Občine so, podobno kot drugi proračunski porabniki, zavezanci za javna naročila. Podobno velja tudi za podjetja, katerih ustanovitelji so občine. Navedeno pomeni, da so dolžni izvajati nabave blaga, storitev in gradenj skladno z določili zakonodaje, ki ureja javno naročanje. V Republiki Sloveniji od konca leta 2006 veljata Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Oba sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 128/2006, spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete v letu 2008 Uradnem listu RS št. 16/2008).

Aktualno

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali lahko naročnik prepove oddajo partnerske ponudbe (ponudbe skupine ponudnikov)?

Ne. Tretji odstavek četrtega člena ZJN-2 izrecno določa: »Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate.«.

Kakšni so roki za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije v različnih postopkih?

Zakonodaja predpisuje samo skrajne roke za objavo dodatnih pojasnil v odprtem postopku (6 dni pred rokom za oddajo ponudb) in postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (4 dni pred rokom). Naročnik v razpisni dokumentaciji navede, kdaj je skrajni rok za prejem vprašanj. Navedeni rok mora biti sorazmeren s trajanjem objave. V kolikor ta rok ni naveden je skrajni rok za vprašanja enak tem rokom. V ostalih postopkih zakonodaja ne navaja skrajnih rokov – naročniki lahko sami določijo primeren skrajni rok za zastavitev vprašanj ter skrajni rok, do katerega bo naročnik podal dodatna pojasnila.

Ali je imenovanje strokovne komisije v postopku oddaje javnega naročila obvezno?

ZJN-2 in ZJNVETPS ne zahtevata imenovanje strokovne komisije za pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo posameznih nalog v postopku, oziroma pregled in oceno ponudb. Imenovanje strokovne komisije je torej opcijsko

Ključne točke

  • razpisi
  • Zakon o javnem naročanju
  • proračun

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja razpisi.
0 - 1 =