Veljati so začele spremembe ZJN-2B in ZJNVETPS-B

datum: 11.04.2010

kategorija: razpisi za občine

Z 11. aprilom 2010 so začele veljati spremembe obeh zakonov, ki urejata javno naročanje. Spremembe na področje javnega naročanja prinašajo vrsto novosti, od katerih je verjetno najpomembnejša ta, da postopka zbiranja treh ponudb nova zakonodaja ne pozna več.

Spremembe Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B), ki so začele veljati 11. aprila 2010, prinašajo vrsto novosti. Spremembe so sicer v veliki večini enake v obeh zakonih.

Tako je zakon na novo definiral podizvajalca, ki je gospodarski subjekt in je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Zakon je črtal postopek zbiranja ponudb (t.im. postopek zbiranja treh ponudb) ter uvedel naročila male vrednosti, ki se za blago in storitve začno pri 20.000 evrih, za gradnje pa pri 40.000 evrih (vrednosti pragovi po ZJNVETPS so dvakrat višji), pri čemer morajo vsi naročniki naročilo objaviti na portalu naročil malih vrednosti. Pod navedenimi zneski zakon ne velja in naročniki navadno izvedejo postopek nakupa z naročilnico.

Na novo je določena tudi uporaba zakona, saj velja zakon za gradnje, blago in storitve nad določenimi vrednostmi, če je neposredno sofinanciranje naročnika več kakor 50%, uporablja pa se tudi za oddajo naročil blaga, ki jih naročnik društvom ali zavodom sofinancira z več kakor 30 % deležem, če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40.000 eurov.

Po novem bo po oddaji naročila mogoč tudi vpogled v celotno strukturo cene (tudi količine in cene posameznih postavk), na novo pa so urejeni tudi okvirni sporazumi.

Verjetno ena največjih novosti je nov način pregleda in ocenjevanja ponudb, saj naročnik v odprtem postopku najprej razvrsti ponudbe glede na merila, nato pa preveri izpolnjevanje pogojev le pri najugodnejši; če je ta popolna, ostalih ponudb sploh ne pregleduje.

Podrobno so urejena tudi določila o neposrednih plačilih podizvajalcem, na novo pa je v zakon vnešeno tudi določilo o načinu odprave računskih pomot.

Zakon spreminja še vrsto drugih določb, tako da je branje novosti zelo priporočljivo.

 

Ključne točke

  • razpisi
  • Zakon o javnem naročanju
  • proračun

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja razpisi.
7 + 9 =